วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ธรรมมะรับปีใหม่
ยุติโครงการจัดเช่าวัตถุมงคล

ยุติโครงการจัดเช่าวัตถุมงคลทันที
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ หยุดโครงการจัดให้เช่าวัตถุมงคลผ้ายันต์ ทันที
ตามหนังสือที่ ศธ 04116/112 เรื่อง ร้องเรียนจากข้าราชการครู
ในกรณีให้เช่าวัตถุมงคล ในการสร้างภาระให้แก่โรงเรียน และข้าราชการครู
โดยโรงเรียนเรียนยืนยันว่า ยังไม่เคยออกหนังสือไปยังโรงเรียนต่าง ๆ
เพื่อให้ขอสนับสนุนในโครงการนี้ อันเป็นการรบกวนข้าราชการครู แต่

และได้จำหน่ายให้บุคคลภายนอกไปแล้วจำนวนหนึ่งด้วยความสมัครใจ ทางโรงเรียนจึงคืนเงินให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมด ภายในสัปดาห์นี้
************************
โดยวัตถุมงคลที่เหลือจะมอบให้บุคคลที่บริจาคสิ่งของมือสอง
และสิ่งของเหลือใช้เกินจำเป็น โดยนำเอาสิ่งของมือสองที่ได้รับบริจาค
จำหน่ายเป็นทุนในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์แต่เดิม คือ
1. จัดสร้างผนังกั้นน้ำ 2. จัดสร้างตอม่อสะพาน 3.ปรับที่ดิน
โดยให้เป็นความสมัครใจของผู้บริจาคที่จะช่วยเหลือโรงเรียนเท่านั้น
***************************

อบรม และ ศึกษาดูงาน

นายวัฒนา คุณประดิษฐ์ ผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าอบรมภาควิชาการ 2 วัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2
และได้ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส สพท.แพร่เขต 1 และ โรงเรียนบ้านหลุก สพท.ลำปาง ได้สรุปความคิดเห็น
เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน โรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง มีอาคารและอุปกรณ์ครบครัน แถมยังระดมทรัพยากรได้
ปีละไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ผลผลิตหลักมีคุณภาพระดับสูง สังเกตจากรางวัลที่เด็กได้รับ และ ความสามารถของเด็ก ที่สำคัญ
มีการแข่งขันกันสูงมาก มีการจ้างครูต่างประเทศให้สอนเดือนละ 50,000 กว่าบาท มีครูสอนพิเศษสอนนักเรียนติวนักเรียน
เพื่อสอบ NT เปิดสอนในวันเสาร์ด้วย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้บอกว่า ยังมีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนอยู่บ้างคือนักเรียนที่
อยู่ในเขตบริการ ยังเรียนแบบปานกลาง บ้างครั้งก็ตามครูและเพื่อนไม่ทัน โรงเรียนก็หาทางแก้ปัญหาอยู่ ส่วนโรงเรียนที่สอง
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่มีbest practice อยู่ที่หลักสูตรท้องถิ่น การแกะสลัก มัคคุเทศน์น้อย โรงเรียนอยู่ในชุมชนที่เจริญ
มีอาคารสถานที่ที่ได้รับจัดสรรจำนวนมาก และครูก็มีจำนวนมาก นักเรียนดูมีความสุขกับการเรียน และเชี่ยวชาญการแกะสลัก

ถามว่าจากการศึกษาดูงานได้อะไร สิ่งที่ต้องการเป็นโจทย์สำคัญที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ จะดูเรื่องการประกันคุณภาพ ของแต่ละ
โรงเรียน โรงเรียนแรกเข้าใจว่าจะใช้การประกันคุณภาพแบบ Topstars เพราะมี ฺBest Practice อยู่หลายอย่าง
โดยเฉพาะเมื่อได้เข้าไปสำนักงานแพร่เขต 1 ซึ่งมีการใช้ระบบประกันแบบนี้ แยกระบบหลัก และระบบสนับสนุน ทำให้ได้
รางวัลและมีผลผลิตสูง โรงเรียนก็กำลังใช้ระบบประกันชนิดนี้ในปีการศึกษานี้ โดยอ่านเอาจากหนังสือ และ website
โดยระบบหลัก ได้สร้างระบบเรียนรู้ และระบบกิจกรรมนักเรียน เป็นระบบหลัก ส่วนระบบสนับสนุน นำร่องด้วยระบบ ชุมชนสัมพันธ์
เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง บุคลากรน้อย จึงได้ประยุกต์แนวคิดให้สามารถดำเนินการได้ในโรงเรียนระดับกลาง
ส่วนอีกโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนขนาดกลาง อยู่ในชุมชนเมือง รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้บรรยายในจุดเน้นการประกับคุณภาพ ประกอบ
กับเหน็ดเนื่อยกับการเดินทาง ก็เลยไม่ได้ถามคณะครูกับท่านผ.อ.

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบอัตรากำลัง จากสพท.อื่น พบว่าไม่ค่อยขาดอัตรากำลังเท่าไดนัก โดยเฉพาะในเมือง มักจะมีอัตรา
กำลังเกิน และสามารถหาอัตราพิเศษตามความต้องการของโรงเรียน จำนวนเท่าไรก็ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
ในขณะนี้ที่ขาดอัตราและแก้ปัญหาโดยการหาอัตรากำลังในเงินอุดหนุน เพราะอาศัยการพึ่งตนเองเป็นหลัก การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีฐานทรัพยากรต่าง ๆ อยู่เลย และไม่สามรถเก็บกับ พะตี่ (คุณลุง) มือก่า (คุณป้า) แค่ดำรงชีพชาวบ้านยังอัตคัต
ขาดแคลน แต่ก็นับว่ายังดีกว่าเมื่อ สาม สี่ ปีที่ผ่านมา ครูขาดแคลนมาก ก็ได้แต่กล้ำกลืน การจัดสรรครูที่ผ่านมาก็ได้อานิสงค์แค่โรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของ สพฐ. เมื่อสามสี่ที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนบ้านซิวาเดอมากกว่า 135 คน ข้าราชการครูได้ย้ายออกไปยัง
สพท.ปลายทาง และช่วยราชการติดตามภรรยา ทำให้ขาดอัตรากำลัง ผู้บริหารได้สอนนักเรียนไปด้วย และใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เพื่อแก้ปัญหาบ้าง แต่ค่าน้ำมันก็แพงเหลือหลาย ใช้ได้ 8 เดือนต้องงด เพราะเสียค่าน้ำมันใช้กับเครื่องปั่นไฟ ต่อมามีมาตรการประหยัด
น้ำมัน ตามตัวชี้วัด ของ กพร. จึงได้หยุดโครงการไป ในระยะเวลาก่อนที่จะได้ครูใหม่มา ไม่ต้องพูดถึงมาตรฐานใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะแค่ครูขาด
การจ้างครูเอง ต้องใช้งบประมาณมาก โดยเฉพาะเงินอุดหนุนไม่เพียงพอ แต่ตอนนี้หลังจากที่ได้อัตรากำลังขึ้นมาแล้ว โรงเรียนกำลังดีขึ้น
และเข้ามาตรฐานที่สูง ขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดาเหตุและปัจจัยทั้งหลาย โดยเฉพาะจุดด้อย
ของโรงเรียน คือ โรงเรียนไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว หรือโรงเรียนหน้าด่าน โรงเรียนอยู่ในจุดอับของการพัฒนาด้วยซ้ำไป โรงเรียน
รอบข้างล้วนแต่ได้ติดตั้งไฟ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นอย่างน้อย ปีนี้ติดที่ โรงเรียนบ้านสบเมย โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ถูกมองข้ามไปตลอดมา
แต่ในความลำบากนั้น กลับมีกำลังใจในความลำบากร่วมกัน ความสามัคคีของคณะครู และอุดมการณ์ของครู ก็ได้ร่วมกันพัฒนาให้โรงเรียน
ก้าวไปอย่างรุดหน้า และแรงผลักดันของชุมชน ผู้นำชุมชน ทำให้เกิดการทุ่มเท เสียสละ จนคณะกรรมการเขตพื้นที่ได้ยอมรับและอนุมัตให้โรงเรียน
บ้านซิวาเดอเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ตามความประสงค์ของชุมชน ซึ่งในขณะนี้แม้ว่าจะขาดแคลนและไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้
โดยสะดวก แต่ทรัพยากรสำคัญ คือ ใจยังไม่ท้อ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ แม้ว่าจะช้าเพราะขาดทรัพยากรก็ตาม

เป็นกรรมการเลือกตั้ง

ประธานหน่วย ผู้อำนวยการประจำหน่วย และ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Best Practice

ฺBest practice ของโครงการศูนย์ภาษาไทย

วิเคราะห์สภาพปัญหาของการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในลักษณะเหตุปัจจัย

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เยี่ยมนิทรรศการของโรงเรียนบ้านซิวาเดอ

โรงเรียนบ้านซิวาเดอ นำโดยผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำท้องถิ่น
ในตำบลแม่สามแลบ กราบขอบพระคุณคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะ มา ณ โอกาสนี้


คุณจิตรียา ไชยศรีพรหม ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา กำลังซักถามเรื่องของสื่อของศูนย์ภาษาไทย
และถามผู้บริหารเกี่ยวกับสัมฤทธิ์ผลของการจัดค่าย ได้นำเอาวิทยากรที่ไหนมา และอ่านออกเขียนได้เท่าไร
ผู้บริหารตอบว่า วิทยากรนำเอาครูในศูนย์เครือข่ายไม่สามารถนำเอาวิทยากรภายนอกมาได้เนื่องมาจากทางยากลำบาก
และตอบคำถามที่ว่านักเรียนอ่านออกและเขียนได้เพิ่มเติมเป็นจำนวนท่าไรผู้บริหารตอบว่า
จากการทำPre-test และ Post-test พบว่านักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นถึง 84 เปอร์เซนต์ แต่ ในที่สุดก็
บอกท่านไปว่า มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่กล้ารับประกันในโรงเรียนอื่น ๆ เพราะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แทรกซ้อนหลายประการ
ได้แก่ ไม่สามารถคัดกรองเด็ก LD.ได้ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ความจำและการลืมของเด็ก
และ ความต่อเนื่องในการเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียนของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
แต่อย่างไรโรงเรียนบ้านซิวาเดอก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แม้จะยากลำบาก ขาดแคลน ห่างไกลกันดาร ครูก็สู้ไม่ถอยครับ

ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผอ.สำนักวิชาการ และ มาตรฐาน กำลังสัมภาษณ์และซักถาม เกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรม
ที่ใช้ในค่ายรักษ์ภาษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ ได้แก่นำเอาสื่อต่าง ๆ ไปใช้อย่างไร ถึงตัวเด็กไหม
และซักถามปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนได้นำเสนอว่าขาดไฟฟ้า และทางโรงเรียนเชี่ยวชาญ
ทางด้านสื่อและเทคโนโลยี แต่ไม่มีไฟฟ้า จึงขอให้ สพฐ.ทำหนังสือเร่งรัดไปยังกรมพลังงานทดแทน
และเรื่องขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของ สพฐ. และโรงเรียนก็ให้ e-mail
และ website ไว้ติดต่อดังนี้
http://ziwarder.blogspot.com

ในชีวิตนี้ที่ทำงานในชายขอบมาโดยตลอด ไม่เคยพบกับผู้บริหารระดับสูงแม้แต่ครั้งเดียว ตื่นเต้นและประทับใจ
และไม่คาดคิดว่า ท่านชมเชยว่าโรงเรียนของเราว่าจัดนิทรรศการได้ดี และได้มอบรางวัลให้โรงเรียน
จำนวน 20,000 บาท (ให้ในวันหลัง) ทางคณะครู และ ผู้นำท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
กราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนใจโรงเรียนขนาดกลางที่อยู่ห่างไกล ที่สนใจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

รับมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน 100 ปี ทองสวัสดิ์ จากคุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
จากซ้าย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ครูดำรงศักดิ์ ปัญญา ท่านรองทวนทอง ศรีสวัสดิ์
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายวัฒนา คุณประดิษฐ์ ผอ.โรงเรียน คุณครูระพิพรรณ ศีลคุ้ม
และท่านสุดท้ายคือกำนันตำบลแม่สามแลบคุณศักดิ์ศรี แจะมุย

รับฟังคุณหญิง และ รายงานการใช้งบประมาณแลกเป้า

คุณหญิงกษมา กำลังสนทนากับกำนันตำบลแม่สามแลบ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กล่าวเปิดงาน 100 ปี ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

เตรียมงานนิทรรศการโครงการค่ายรักษ์ภาษาในงาน 100 ปีทองสวัสดิ์


ศิษย์เก่าอันทรงคุณค่า รุ่นพี่ที่น่าภูมิใจ (นพดล อยู่พรหมแดน) กับรุ่นน้องที่กำลังจะก้าวตามพี่
หัวเรี่ยวหัวแรง

ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้ทุ่มแรงกาย แรงใจ ในการเตรียมการอันเหน็ดเหนื่อยและเวลากระชั้นชิด

แข่งกีฬาโรงเรียนบ้านสบเมย


หกถ้วยทอง กับ แชมป์กรีฑา

รางวัลวิ่งระยะไกล

ท่านรองทวนทอง เป็นประธานเปิดงาน

เดินทางไปแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านสบเมย


บรรยากาศในเรือ คืบก็สาละวิน ศอกก็น้ำสาละวิน


บรรยากาศริมน้ำ

ส้ม - ขาว สู้ ๆ
ทำงานหนักกันมากเลย
หน้าที่ได้รับมอบหมายให้จัดของรางวัล

นายอำเภอนำคณะสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเสื้อผ้าและผ้าห่ม อุปกรณ์การเรยีนให้กับโรงเีรียน