วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านซิวาเดอ


เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ถ่ายรูปหมู่หน่อยครับ


เรียนรู้การประกอบอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ก่อนเข้าค่ายพักแรมจริง

หัวหน้าหมู่ลูกเสือสามัญรายงานให้ผู้บังคับกองลูกเสือกองลูกเสือสามัญ

พร้อมลุยแล้วครับ มีเสื้อหลากสี กางเกงหลากสี จากผู้ใจบุญบริจาคให้

Discovery nature กลุ่มที่ 1 เลือกสำรวจทางธรณีวิทยา โดยสำรวจก้อนหิน หรือ แร่ในขณะนี้กำลังเดินสำรวจตามแผนที่อย่างละเอียด โดยเฉพาะหินโผล่ ใช้เครื่องมือธรณีวิทยาประยุกต์ ได้แก่ ขวาน
น้ำมะนาว ในการวินิจฉัยหินตามหลักการวินิจฉัยหิน

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551

โครงงานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ :discovery nature projectนำเสนอแผนที่ และแผนดำเนินการสำรวจ


คิด ทำแผนที่ รอบหมู่บ้าน
เนื่องจากโรงเรียนเป็นที่ตั้งของความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญ
โครงงานในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงเป็นโครงงานประเภทสำรวจ
โดยมีความคิดรวบยอดว่า สำรวจ รวบรวม แยกแยะ จัดหมวดหมู่
และ เผยแพร่ โดยโครงงานกำหนดให้นักเรียนเลือกทรัพยากรที่จะ
สำรวจ จัดทำแผนที่ แผนการเดินทาง วัสดุอุปกรณ์ ในการสำรวจ
ดำเนินการสำรวจ สรุปผลเป็นระยะ อันไหนไม่ทราบต้องนำหลักฐาน
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อน ได้แก่ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
กรมทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น โดยการสำรวจ
มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถค้นพบ สร้างองค์ความรู้จากการสำรวจ และนำ
เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

อาคารงบแลกเป้า การขยายโอกาสทางการศึกษาเกือบเสร็จแล้ว


หลังที่ 2 ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ถ้าขึ้นโครงหลังคาก็จะถึงการเบิกเงินงวดที่ 1 ตามสัญญา

มุมสูง
ภายในบริเวณห้อง

อาคารหลังแรกเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน เยี่ยมเยือนโรงเรียน
นายสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน
หรืออ้ายหลวง ซึ่งให้การสนับสนุนในการให้ทุนพ่อแม่อุปถัมป์ของ ccf แก่เด็ก
โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ได้เข้ามาเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
และสอบถามปัญหาทางการศึกษาในตำบลแม่สามแลบ ซึ่งประเด็นหลัก
ในงานของผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน มีงานหลักที่
สำคัญคือ งานเด็กไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญซึ่งเด็กในโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
จำนวน 3 คน เป็นเด็กไร้สัญชาติ แต่เนื่องในวันที่ 17 มกราคม 2551
ได้ไปประชุมเพื่อกรอกข้อมูลเบี้ยเสี่ยงภัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แม่ฮ่องสอนเขต 2 จึงไม่ได้พบกับท่าน ในการนี้ท่านได้มอบเงินทุนหมุนเวียน
เพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กพักนอน ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่าน
มา ณ โอกาสนี้