วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ผลการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ โรงเรียนบ้านซิวาเดอคว้าเหรียญทอง 10 เหรียญ


แพ้ประเภททีม ต้องปรับปรุงใหม่ในปีหน้า โดยเฉพาะเปตอง และ ตะกร้อ

แต่ก็ล้มเหลวในการเล่นเป็นทีม ไม่ได้ถ้วยทอง
เหรียญทองหญิง ดญ.อัมพร สกุลจันทร์จำรัส

ผลการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ เฉพาะที่ 1 เหรียญทอง
รายการที่ 1 50 เมตร 10 ปี ชาย
รายการที่ 2 60 เมตร 10 ปี ชาย
รายการที่ 3 400 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 4 800 เมตร 14 ปีหญิง
รายการที่ 5 1,500 เมตร 16 ปีหญิง
รายการที่ 6 ทุ่มน้ำหนัก 12 ปีชาย
รายการที่ 7 ทุ่มน้ำหนัก 14 ปีชาย
รายการที่ 8 ทุ่มน้ำหนัก 16 ปีหญิง
รายการที่ 9 ทุ่มน้ำหนัก 16 ปีชาย
รายการที่ 10 กระโดดสูง 12 ปีชาย

ผักเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ อาหารนักเรียนพักนอน เศรษฐกิจพอเพียง


ผักหลุม

ปรับพื้นที่

ผักกาดหลุมปลอดสารพิษ
2 สัปดาห์ผักก็เริ่มงาม

ปลูกผักหลายชนิด

ผักกาด

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เข้ารับฟังนโยบาย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา


วันนี้ ว้นที่ 22 กุมภาพันธ์ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้เข้ามาตรวจราชการ
ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 และได้ให้นโยบายทางการศึกษา
หลายประการ ความประทับใจในนโยบายคือ การเขียนโครงการของบประมาณ 3 ปี
5 ปี ลักษณะเดียวกับ โครงการพัฒนาของอมก๋อย อย่างไรก็ตามโรงเรียนก็ติดตามนโยบาย
และทำตามนโยบายของท่านมาโดยตลอด ขอให้ท่านมีความสุขกับการเดินทางมาแม่ฮ่องสอน

เข้าร่วมงาน กีฬาอำเภอสบเมย


กลองดุริยางค์โรงเรียนบ้านซิวาเดอ

ต่อต้านยาเสพติด มัจจุราชจะพาไป

คำขวัญต้านยาเสพติด

ขบวนของโรงเรียนบ้านซิวาเดอ ต่อต้านยาเสพติด

ขบวนของตำบลแม่สามแลบ

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

นำโครงงานวิทยาศาสตร์ไปแสดงยัง งานวิทยาศาสตร์และวิถีชีวิตเมืองสามหมอก ณ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา


เบื้องหลังการทำงาน

เบื้องหลังการทำงานเป็นทีมงาน

ครูดำรงศักดิ์ กำลังสาธิตการสอนเรื่องการกำเนิดไฟฟ้าด้วยขดลวด สื่อสาระการเรียนการสอนเรื่องพลังงาน

ครูประภาส ที่ปรึกษาโครงงานกำลังศึกษาหาความรู้

ผู้สนใจกำลังทำจดโครงการ

ครั้งแรกไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไร

ปรึกษาหารือกันก่อนครับ

เสื้อปอน ๆ แบบนี้ต้องเราครับ

ศึกษาของโรงเรียนคนอื่นก่อน เผื่อเกิดไอเดีย ดี ๆ

การเดินทางไปสอบชั้นป.3 รร.บ้านบุญเลอ


บรรยากาศยามเย็นสวยงามมากครับ

โรงเรียนบ้านบุญเลอ

ถึงแล้วโรงเรียนบ้านบุญเลอ


สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1000 กว่าเมตร

ได้รับมอบหมายให้ไปสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบุญเลอ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีกะเหรี่ยง รำดาบ(ชาย) รำเกี่ยวข้าว(หญิง)


รำเกี่ยวข้าว

ท่านั่ง

รำตามจังหวะกลอง

เริ่มรำดาบ

ฝ่ายดนตรี

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ทำเนียบศิษย์เก่าดีเด่นและทำคุณประโยชน์ให้ชุมชนบ้านซิวาเดอ

นายนพดล อยู่พรหมแดน
อายุ 19 ปี
เกิด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2532
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
คติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ความใฝ่ฝัน อยากดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ทุนการศึกษาที่ได้รับในปัจจุบัน
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ อาสาสมัครนานาชาติ
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ Dyckerhoff (เยอรมัน)
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ทิสโก้เพื่อการกุศล

ผลงานที่ผ่านมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
ที่ 2 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ 1 การตอบปัญหาธรรมะระดับจังหวัด
ค่ายคุณธรรมต่างๆ
ค่ายสภานักเรียนและสภาเด็กฯ
ค่ายวิทยาศาสตร์
ค่ายอาสาพัฒนา สานฝันปันรัก ครั้งที่ 16 ณ.จ.บุรีรัมย์
การอบรม หลักการ
เป็นวิยากร ค่ายต่างๆ
ที่ 1 ตัดต่อวีดีโอ 100 ปี ทองสวัสดิ์
ล่าสุด รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยะธรรม ปี 2550ชื่อ นายประภาส ทรัพย์ประภาสกุล ศิษย์เก่าดีเด่น รับใช้บ้านเกิด
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านซิวาเดอ
ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านห้วยโผ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนสบเมยวิทยาคม
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)
ประวัติการทำงาน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ปี
ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
พนักงานราชการโรงเรียนบ้านซิวาเดอ จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมเด็กพักนอน: ปลูกผัก

ขึ้นแปลงผักอยู่ครับ
เล็งให้ดีครับ


ทำรั้วกันหมูครับ

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

กำลังขุดหลุมเสาโซล่าเซลส์