วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

หัวหน้าศูนย์ภาษาไทยโรงเรียนบ้านซิวาเดอ เป็นวิทยากร


คณะครูจากศูนย์แม่สามแลบห้วยกองก้าดและสบเมย

วิทยากรคือคนท้อง และเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ผู้ร่วมเข้ารับการอบรม

นางระพิพรรณ ศีลคุ้ม เจ้าของ Best Practice

กำลังบรรยาย best practice

ไม่มีความคิดเห็น: