วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ เข้าสู่ OSOP (one school one product)

คณะกลุ่มอำนวยการ เยี่ยมโรงเีรียนบ้านซิวาเดอ

กรรมการสถานศึกษาและหมอดินประจำหมู่บ้ัานศึกษาดูงาน ฐานการเีรียนรู้ สารอินทรีย์ไ่ล่แมลงเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 5 การป้องกันโรคท้องถิ่น (มาลาเรีย) คิด ทำ นำเสนอ


ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 2

ช่วงชั้นที่ 2

ช่่วงชั้นที่ 2

งานนำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงฐานที่ 5 ระดับช่วงชั้นที่ 3

มอบเกียรติบัติ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระดับอำเภอ


เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

เหรียญทองกรีฑา

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สรุปรางวัลงานมหกรรมการศึกษา

รางวัลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

รางวัลเหรียญเงิน ช่วงชั้นที่ 3
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ Presentation
ดช.อนุสรณ์ สกุลคำแสน

รางวัลเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 3
การวาดเส้น แรเงา
ดช.สาธร วินิจกิจเจริญกุล

รางวัลแข่งขัน กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลยอดเยี่ยม
สวดมนต์สรภัญญะ ช่่วงชั้นที่ 3
เด็กชาย มานะ ดาวกลางไพร บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3
เด็กชาย สาธร วินิกิจเจริญกุล บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3
เด็กชาย ศักดิ์ศรี สุดสวยจำปี บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3
เด็กหญิง ดารุณี เรืองชัยศรีกุล บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3
เด็กหญิง ดารณี สกุลดำเนิน บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3

รางวัลระดับดีเด่น บรรยาย ธรรมมะ ช่วงชั้นที่ 2 ,3

นายบุญศรี สกุลจันทร์จำรัส บ้านซิวาเดอ ดีเด่น 3รางวัลระดับดี มารยาทชาวพุทธ ช่วงชั้นที่ 2 - 3

เด็กหญิง ศิริพร บือพอ และเด็กชายบวรชัย เดอะเกเด็กหญิง โทะแฮ ศิริวนาธร บ้านซิวาเดอ รางวัลดี 3
เด็กชาย สมศักดิ์ สกุลคำแสน บ้านซิวาเดอ รางวัลดี 3

รางวัลชมเชย ตอบปัญหาธรรมมะ ช่วงชั้นที่ 2-3


เด็กชาย
ขจรศักดิ์ อยู่พรมแดน บ้านซิวาเดอ ชมเชย 2
เด็กชาย สมศักดิ์ บูรณะประภากุล บ้านซิวาเดอ ชมเชย 2

เด็กหญิง จันทร์สอน เขอะมา บ้านซิวาเดอ ชมเชย 3
นาย จันทร์ขาว เรืองชัยศรีกุล บ้านซิวาเดอ ชมเชย 3


วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมเด็กหอพัก รับประทานอาหารเย็น

ผักพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ อมตะนิรันด์ฺกาล


พริกไทย

ฟัก

ชำมะนาว

กล้วยถั่วฝักยาว และผักพื้นบ้านกินได้ไม่ทราบชื่อ

ชะอม ฟักทอง โหระพา

กระเจี๊ยบเขียว

มะระ


มะเขือยาว

เห็ดขอนขาว

เห็ดขอนขาว

เห็ดขอนขาว

ถั่วงอก

คะน้าฮ่องกง ผักจีนที่ไม่ยั่งยืน ปลอดสารพิษ


ดินไม่ดี ผักไม่งาม แต่ปลอดสารพิษ

ผักไม่ค่อยงาม หญ้าเยอะ แต่ปลอดสารพิษ

เน้นปลอดสารพิษ ด้วยวิธีทางชีวภาพ

นักเรียนพักนอนแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้องประโยชน์สูง


เปลือกข้าวไม่ทิ้ง

ข้าวกล้องมีจมูกข้าวครบ
เครื่องสีข้าวภูมิปัญญาท้องถิ่น