วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สรุปรางวัลงานมหกรรมการศึกษา

รางวัลแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

รางวัลเหรียญเงิน ช่วงชั้นที่ 3
การแข่งขันคอมพิวเตอร์ Presentation
ดช.อนุสรณ์ สกุลคำแสน

รางวัลเหรียญทองแดง ช่วงชั้นที่ 3
การวาดเส้น แรเงา
ดช.สาธร วินิจกิจเจริญกุล

รางวัลแข่งขัน กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลยอดเยี่ยม
สวดมนต์สรภัญญะ ช่่วงชั้นที่ 3
เด็กชาย มานะ ดาวกลางไพร บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3
เด็กชาย สาธร วินิกิจเจริญกุล บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3
เด็กชาย ศักดิ์ศรี สุดสวยจำปี บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3
เด็กหญิง ดารุณี เรืองชัยศรีกุล บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3
เด็กหญิง ดารณี สกุลดำเนิน บ้านซิวาเดอ ยอดเยี่ยม 3

รางวัลระดับดีเด่น บรรยาย ธรรมมะ ช่วงชั้นที่ 2 ,3

นายบุญศรี สกุลจันทร์จำรัส บ้านซิวาเดอ ดีเด่น 3รางวัลระดับดี มารยาทชาวพุทธ ช่วงชั้นที่ 2 - 3

เด็กหญิง ศิริพร บือพอ และเด็กชายบวรชัย เดอะเกเด็กหญิง โทะแฮ ศิริวนาธร บ้านซิวาเดอ รางวัลดี 3
เด็กชาย สมศักดิ์ สกุลคำแสน บ้านซิวาเดอ รางวัลดี 3

รางวัลชมเชย ตอบปัญหาธรรมมะ ช่วงชั้นที่ 2-3


เด็กชาย
ขจรศักดิ์ อยู่พรมแดน บ้านซิวาเดอ ชมเชย 2
เด็กชาย สมศักดิ์ บูรณะประภากุล บ้านซิวาเดอ ชมเชย 2

เด็กหญิง จันทร์สอน เขอะมา บ้านซิวาเดอ ชมเชย 3
นาย จันทร์ขาว เรืองชัยศรีกุล บ้านซิวาเดอ ชมเชย 3


ไม่มีความคิดเห็น: