วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เรียนเฉพาะมัธยม 60 คน แม้จะขาดแคลนแต่นักเีรียนตั้งใจเรียนรู้ ทุกอย่างก็ง่าย


กิจกรรมลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมตามปกติ

ฐานการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือนและสหกรณ์เจ้าของฐานการเีรียนรู้

นวัตกรรมชั้นป.2 การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงประชุมชาวบ้านเกี่ยวกับเครือข่ายผู้ปกครอง ตามนโยบาย


เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2

เครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นม.1

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.5

เครือข่ายผู้ปกครอง ป.4

เครือข่ายตัวแทนผู้ปกครองชั้น ป.1 ป.2

เครือข่ายตัวแทนผู้ปกครองชั้นอนุบาล

ประชุมกรรมการสถานศึกษาหลังจากประชุม
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนไดเชิงลึก ในบริบทพื้นราบ โรงเรียนดอนชัยวิทยา โรงเรียนที่แก้ไขการอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นระบบ

โรงเรียนดอนชัยวิทยา เป็นโรงเรียนที่แก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้
อย่างเป็นระบบ ขอขอบคุณ อ.พัชราภรณ์ ชัยปัญญา ครู ค.ศ.3 ที่ได้ให้
โอกาสโรงเรียนบ้านซิวาเดอได้เรียนรู้และนำไปปรับปรุงงาน

กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเด็ก และ การรักษาสภาพแวดล้อม

รักษาสภาพแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนเวรทำอาหาร

เวรทำอาหาร

หลุมปุ๋ยหมัก

ช่วยกันเก็บกวาดวางแผนก่อนการทำงาน

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ต้นไม้พูดได้

ต้นไม้พูดได้
พจนานุกรมสร้างคำศัพท์เอง
สื่อภาษาอังกฤษ

สื่อภาษาอังกฤษ

ทุกวันพุธ นำเสนอกิจกรรม บทสนทนาอาทิตย์ละ 2 ประโยคมอบรางวัลธนาคารคำศัพท์