วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2551

คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง เรียนเฉพาะมัธยม 60 คน แม้จะขาดแคลนแต่นักเีรียนตั้งใจเรียนรู้ ทุกอย่างก็ง่าย


ไม่มีความคิดเห็น: