วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551

ศึกษาดูงานการอ่านออกเขียนไดเชิงลึก ในบริบทพื้นราบ โรงเรียนดอนชัยวิทยา โรงเรียนที่แก้ไขการอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นระบบ

โรงเรียนดอนชัยวิทยา เป็นโรงเรียนที่แก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้
อย่างเป็นระบบ ขอขอบคุณ อ.พัชราภรณ์ ชัยปัญญา ครู ค.ศ.3 ที่ได้ให้
โอกาสโรงเรียนบ้านซิวาเดอได้เรียนรู้และนำไปปรับปรุงงาน

ไม่มีความคิดเห็น: