วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและอื่น ๆ

ติดป้ายแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติริย์
จัดทำป้ายนิเทศ 5 ธันวาคม มหาราช

ห้องเรียนเคลื่อนที่

ศึกษาแหล่งเรียนรู้


ไม่มีความคิดเห็น: