วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

อธิษฐานจิต

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
ขอให้โรงเรียนได้พบและประสบกับคุณครูที่มีอุดมการณ์เสียสละเพื่อเด็ก ๆ
ดังเช่นครูปราณีที่ได้เสียสละเพื่อเด็กๆ ด้อยโอกาสหรือเด็กชายขอบนี้
ขอให้บุญบารมีที่สร้างไว้ได้พบประสบกับคนดี คนตั้งใจทำงาน คนเสียสละ
และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดคุณภาพในบริเวณชายขอบแห่งนี้
และขอให้บุญบารมีที่สร้างไว้บันดาลให้สถานที่ที่ต้องการให้ไถดินเพื่อปรับพื้นที่นั้น
ขอให้ทำได้สำเร็จและราบรื่น ตลอดจนสามารถสร้างอาคารขยายโอกาสไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณไหนขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีภูมิทัศน์สวยงามและสำเร็จดังความ
มุ่งมาตรปรารถนาทุกประการ
ในการขออธิฐานให้ลาภผลในส่วนรวมจงงอกงามและสำเร็จผล
และไม่อธิษฐานใด ๆ ต่อ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ส่วนตัว

ไม่มีความคิดเห็น: