วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552

นโยบายเรียนฟรี ประชุมคณะครูประชุมคณะครูเพื่อดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี
ได้แก่ แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน มอบหมายหน้าที่
ให้คณะครูไปเลือกหนังสือในวันที่ 11 ซึ่งสำนักงานเขต
เป็นผู้ให้ร้านจัดนิทรรศการหนังสือ

ไม่มีความคิดเห็น: