วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

โต๊ะเรียนขนาดเล็ก เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณ ท่านผู้มีอุปการะคุณอีกครั้ง ที่ได้มอบโอกาส
ให้กับนักเรียนขยายโอกาส จะใช้อุปกรณ์นี้อย่างระมัดระวังและให้ใช้ได้นานเท่านาน

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

เตรียมการโครงการทัศนศึกษาแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่เหล่้านี้เป็นแหล่งความรู้ชั้นเยี่ยม มีการลงทุนที่ดี น่าสนใจ โดยทางโรงเรียนจะนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษา แม้ผู้ใหญ่ที่ไปสำรวจยังมีความประทับใจ ยิ่งเห็นเด็กและเยาวชนที่เข้าไปศึกษาตื่นเต้น
มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้รับแล้ว มีความเห็นว่าต้องพานักเรียนไปดูให้ได้ โดยเฉพาะภูเวียง และ
ที่วัดสักกะวัน กาฬสินทร์ โดยจะพิจารณาร่วมกับท้องฟ้าจำลอง และแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาสักที่หนึ่ง
เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หาได้ยากยิ่ง

ผู้มีอุปการะคุณมอบโต๊ะเรียนหนังสือขนาดเล็กให้กับโรงเรียน
คุณสุภัทรา  เกิดไพบูลย์ และ คุณสุภาณี กาญจนพันธุ์
มอบเงินผ่านคุณสงวนศักดิ์ กาญจนพันธุ์ โดยมีช่างเชื่อม
แอ๊ดรางริน เป็นผู้สร้างโต๊ะนักเรียนขนาดเล็ก จำนวน 60 ตัว
ทางโรงเีรียนกราบขอบพระุคุณท่านผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างยิ่ง

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2552

วิถีท้องถิ่นตามล่า หาจักจั่น เอาไปกิน ค๊ะ

ก่อสร้างส้วมอนุบาล 2 ที่นั่ง และห้องอาบน้ำ สไตล์ท้องถิ่น


เร่งก่อสร้างห้องน้ำ สไตล์ครันทรี่ แบบค่อยเป็นค่อยไป ตามเหตุปัจจัยที่มี

คณะกรรมการจ่ายเงิน จ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี


การหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน


ในระหว่างปิดภาคเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
ได้ทำงานให้กับกรมที่ดิน จำนวน 37 คน

ทำงานถางหญ้า และ ปลูกต้นน้ำบริเวณต้นน้ำแม่แปะ
รายได้วันละ 120 บาท และขอขอบคุณกลุ่มงาน

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ได้พิจารณาโครงการของโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
ในการจ้างนักเรียนสร้างฝายแม้ว

จำนวน 7 ฝาย บริเวณข้างโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียน จำนวนนักเรียน

25 คน คนละ 200 บาท โดยใช้วัสดุจากท้องถิ่น