วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

ผู้มีอุปการะคุณมอบโต๊ะเรียนหนังสือขนาดเล็กให้กับโรงเรียน
คุณสุภัทรา  เกิดไพบูลย์ และ คุณสุภาณี กาญจนพันธุ์
มอบเงินผ่านคุณสงวนศักดิ์ กาญจนพันธุ์ โดยมีช่างเชื่อม
แอ๊ดรางริน เป็นผู้สร้างโต๊ะนักเรียนขนาดเล็ก จำนวน 60 ตัว
ทางโรงเีรียนกราบขอบพระุคุณท่านผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: