วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

เตรียมการโครงการทัศนศึกษาแนววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่เหล่้านี้เป็นแหล่งความรู้ชั้นเยี่ยม มีการลงทุนที่ดี น่าสนใจ โดยทางโรงเรียนจะนำนักเรียนไป
ทัศนศึกษา แม้ผู้ใหญ่ที่ไปสำรวจยังมีความประทับใจ ยิ่งเห็นเด็กและเยาวชนที่เข้าไปศึกษาตื่นเต้น
มีการจดบันทึกความรู้ที่ได้รับแล้ว มีความเห็นว่าต้องพานักเรียนไปดูให้ได้ โดยเฉพาะภูเวียง และ
ที่วัดสักกะวัน กาฬสินทร์ โดยจะพิจารณาร่วมกับท้องฟ้าจำลอง และแหล่งเรียนรู้ทางชีววิทยาสักที่หนึ่ง
เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หาได้ยากยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: