วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ที่ไหนมีงบประมาณให้เด็ก เราจะเดินทางไปทันที การประชาคมของ อบจ.แม่ฮ่องสอน
เริ่มงานหัตถกรรมอาชีพ

ชุดใหม่โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ ในวันแรกที่เปิดการสอน


วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประชุม โครงการโรงเรียนในฝันสำหรับนักเรียนยากจน ของ ซีซีเอฟ สาละวิน นำโดยอ้ายหลวง สันติพงษ์ มูลฟอง
กราบขอบพระคุณพี่หลวง คุณสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และผู้ประสานงานของ
โครงการโรงเรียนในฝันสำหรับนักเีรียนยากจน โดยพิจารณาให้
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่เพิ่มการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับนักเรียน โดยโครงการที่จะได้รับการอนุมัติที่สำคัญ
ได้แก่ เครื่องกรองน้ำดื่ม พร้อมถังเก็บน้ำไฟเบอร์ 2 ถัง การซ่อมแซม
ต่อเติมอาคารพักนอน ทางโรงเรียนกราบขอบพระคุณท่านมาก
สำหรับคุณภาพชีวิตพื้นฐานของนักเรียน

ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
พบปัญหาสำคัญคือ นักเรียนมาเพิ่มมากขึ้น มีนักเีรียนพักนอน
เยอะขึ้น  แต่ครูยังเท่าเดิม และครูอัตราจ้างลาออก  ที่สำคัญ
คนที่อยู่ในพื้นเพท้องถิ่นขยับออก เหลือครูประภาสคนเดียว
ปีนี้ปรับลดคุณภาพ ตามเหตุปัจจัยที่มี

นักเรียนนำเอาชุดนักเรียน เครื่องเขียน พร้อมใบเสร็จรับเงินจากผู้ปกครอง จากโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพจากรัฐบาล


วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประกาศถึงพี่ช้างครับ

พี่ช้างครับ where are you
นักเรียน รอ พี่มาติวคณิตศาสตร์ให้นะครับ
จะรอนะครับ

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

กราบขอบพระคุณคุณนุ้ย ที่บริจาคแบตเตอรี่โซลาเซล 6 ลูก พร้อมด้วยเครื่องเขียน 1 กล่อง


โรงเรียน ชุมชน คณะครู กราบขอบพระคุณ คุณนุ้ย นภวัล พันธ์จงหาญ
ที่มอบแบตเตอรี่สำหรับโซล่าเซลให้กับโรงเรียน ต่อไปไฟที่ใช้สอน
คอมพิวเตอร์นอกเวลาคงจะมีเพียงพอเพื่อให้เด็ก ๆ วัยอยากเรียนรู้
ได้เรียนรู้ อย่างเต็มที่

ครูงบประมาณของศูนย์ eric และครูงบประมาณเงินอุดหนุนโรงเรียนซ้าย ครูสมศักดิ์ฺ ละมุนยองใย ครูงบประมาณจากศูนย์อีริค
ขวา ครูธันวาพร สบแม่รวมพัฒนา ครูปฐมวัย งบเงินอุดหนุน
อย่างไรก็ขอกราบขอบพระคุณศูนย์อีริค และคณะกรรมการ
ที่พิจารณาอัตราครุูให้กับเรา

จานดาวเทียม จากเงินผ้าป่าของlสำนักงานเขตศรีษะเกษเขต 4 และขอบคุณอบจ แม่ฮ่องสอนสนันสนุนผ้าห่มเด็กพักนอน


ขอบคุณ BBC องค์กรพัฒนาเอกชนแม่สะเรียง มอบข้าวสารเด็กพักนอน 15 กระสอบ โดยผู้ประสานงานคืออาจารย์ปราณี ปัญญาคมผู้ย้ายไปแล้ว


ห้องรับประทานอาหารแคบลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนักเรียนพักนอนมากขึ้นประชุมผู้ปกครองนักเรียนจากท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่เดินทางไกลต่อเรือ 2 เที่ยวอาหารครูดอย กับชุดไปหาเห็ดเผาะ