วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนจากท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่เดินทางไกลต่อเรือ 2 เที่ยวไม่มีความคิดเห็น: