วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
พบปัญหาสำคัญคือ นักเรียนมาเพิ่มมากขึ้น มีนักเีรียนพักนอน
เยอะขึ้น  แต่ครูยังเท่าเดิม และครูอัตราจ้างลาออก  ที่สำคัญ
คนที่อยู่ในพื้นเพท้องถิ่นขยับออก เหลือครูประภาสคนเดียว
ปีนี้ปรับลดคุณภาพ ตามเหตุปัจจัยที่มี

ไม่มีความคิดเห็น: