วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ห้องรับประทานอาหารแคบลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนักเรียนพักนอนมากขึ้นไม่มีความคิดเห็น: