วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ครูงบประมาณของศูนย์ eric และครูงบประมาณเงินอุดหนุนโรงเรียนซ้าย ครูสมศักดิ์ฺ ละมุนยองใย ครูงบประมาณจากศูนย์อีริค
ขวา ครูธันวาพร สบแม่รวมพัฒนา ครูปฐมวัย งบเงินอุดหนุน
อย่างไรก็ขอกราบขอบพระคุณศูนย์อีริค และคณะกรรมการ
ที่พิจารณาอัตราครุูให้กับเรา

ไม่มีความคิดเห็น: