วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอเชิญศิษย์เก่า และคณาจารย์ เข้าร่วมงานครบรอบ 30 ปีโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
พิธีการ
ตอนเช้า ตักบาตรพระสงฆ์ 3 รูป
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ คริสต์ และเลี้ยงผี
พระสงฆ์ฉันภัตราหาร อนุโมทนาพิธี

การแข่งขัน วิ่งอภิมาราธอน 12 กิโลเมตร ลุยฝ่าโคลน
จากบ้านแม่สามแลบ ถึง บ้านซิวาเดอ ชิงรางวัล

ชมการแสดงและการเล่นดนตรีของนักเีรียน
ชมการแสดงนิทรรศการผลงานของครูและนักเรียน
ฉายภาพ พัฒนาการของโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
เข้าร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ อนาคตอีก 10 ปีของโรงเรียน
ลงนามในปฏิญญา 30 ปีโรงเีรียนบ้านซิวาเดอ

มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักเรียนนักศึกษา
ดีเด่น สาขาปฏิบัติราชการ ดีเด่นสาขารับใช้สังคม

ฟังการอภิปราย เรื่อง ทศวรรษหน้าของโรงเรียนบ้านซิวาเดอ จะเป็นอย่างไร
โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซิวาเดอ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
อดีตกำนันตำบลแม่สามแลบ แ ละผู้มีอุปการะคุณ ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
และคณาจารย์เก่า และ คณาจารย์ปัจจุบัน

เ สร็จพิธี เชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ ตามอัธยาศัย

ไม่มีความคิดเห็น: