วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บรรยากาศการเลี้ยงส่งครูเก่าไปดำรงตำแหน่งใหม่ และเลี้ยงรับครูใหม่ ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวินครูบรรจุใหม่ของโรงเีรียนบ้านซิวาเดอ จำนวน 3 คน
คือครูกบ ครูมร และครูพิม ที่นั่งอยู่ตรงนั้น
ครูบรรจุใหม่ของ โรงเรียนบ้านกอมูเดอ จำนวน 2 คน
พนักงานธุรการจำนวน 4 คน
ส่วนการเลี้ยงส่งครูมีดังต่อไปนี้
โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด จำนวน 1 คน
โรงเรียนบ้านกอมูเดอ จำนวน 2 คน ครูโต้ง กับ ครูนก
ครูโต้งเป็นพนักงานราชการได้บรรจุที่โรงเรียนหนองเขียว
ส่วนครูนกย้ายกลับบ้าน โรงเรียนบ้านแม่ตอละ คือครูโอ้
หรือสุกิจ ใจวังโลก ครูเก๋ ก็ไปบรรจุ สพทมส.1 ครูพนมก็
ได้รับการบรรจุที่จังหวัดเชียงราย ฯลฯ ครั้งนี้ก็ถือว่า
ย้ายไปมากที่สุดเท่าที่เคยพบมา

ไม่มีความคิดเห็น: