วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทักษะชีวิต สิืทธิเด็ก ประชาธิปไตย และภาวะผู้นำ การอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านซิวาเดอ ในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก วิทยากรหลักยุวชนประชาธิปไตยนพดล อยู่พรหมแดนไม่มีความคิดเห็น: