วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กราบเรียนท่านที่จะเข้ามาประเมิน

ขอท่านได้โปรดศึกษาดูปฏิทินเพื่อให้ตรงกับความพร้อมของโรงเรียนเรา
ซึ่งความพร้อมของเรา คือ หลังวันที่ 6 ธันวาคม เป็นต้นไป เพราะโรงเรียน
ของเราอยู่ห่างไกล กันดาร และยากจน จึงขอความอนุเคราะห์เรื่องเวลา
ให้กับผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนก่อน ซึ่งโรงเรียนต้องพึ่งพาอาศัย
ทรัพยากรจากผู้มาช่วยเหลือ ซึ่งท่านเหล่านั้นมีเวลาอันจำกัด อุตสาหะหา
ทรัพยากรมาให้โรงเรียนเรา ทั้งที่ท่านเหล่านั้นมาจากที่อันห่างไกล เคยมา
เยี่ยมเยือนโรงเรียนมาแล้ว และตั้งใจที่จะเพิ่มโอกาสแก่นักเรียนในช่วงดังกล่าว
หากโรงเรียนทำอย่างอื่นพร้อมกันไปก็ไม่สามารถให้ข้อมูลกับท่านได้เต็มที่
จึงกราบวิงวอนมา ณ ที่นี้ด้วย จักกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กราบขอบพระคุณ คุณวิวัฒน์ เกิดไพบูลย์ มอบถังเก็บน้ำขนาด 2500 ลิตร จำนวน 3 ใบ ผ่านคุณสงวนศักดิ์ กาญจนพันธุ์

ท่านอดีตผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาแม่สะเรียง เป็นผู้ส่งมอบ
แต่ยังไม่สามารถเอาขึ้นไปโรงเรียนได้ เพราะทางขาด

โรงเรียนเพื่อนเด็ก ภาพที่ยังไม่เอาลง วิทยากรเด็กโดย ครูดำรงศักดิ์ ปัญญา