วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประมวลภาพความเสียหายจากภัยธรรมชาติของแม่สะเรียงและสบเมย
ไม่มีความคิดเห็น: