วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ปรับปรุงอาหารกลางวันตามข้อเสนอแนะร่วมกันของโรงเรียนเพื่อนเด็ก
ปรับปรุงโดยจ้างเหมาคนในชุมชนให้ทำอาหารแทน
โรงเรียน ทำให้ได้อาหารหลากหลาย และ มีคุณภาพมากขี้น
กรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้บริหาร อบต.ก็อนุมัติงบประมาณมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: