วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คณะมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนในพระบรมชินูปถัมป์ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ชมห้องเรียนและการจัดการเีรียนการสอน
รับมอบหนังสือจากท่านวินัย พัฒนรัฐและคณะ
การประเมินแบบเครียด ๆ
นำคณะโดยท่านวินัย พัฒนรัฐ เป็นหัวหน้าคณะมา
ซักถาม หาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ประเมินความต้องการ
ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นำเสนอปัญหาและความต้องการ
ของโรงเีรียนให้ทางคณะทราบ เืบื้องต้นทางโรงเรียนแจ้งปัญหา
และความต้องการเบื้องต้นว่า ต้องการแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร
ซึ่งโรงเีรียนมีแหล่งน้ำตกหลังโรงเรียนที่สะอาด และทางคณะ
ให้เขียนโครงการเพื่อนำ้เสนอ ส่วนข้ออื่น ๆ แม้ว่าทางคณะจะ
มองว่าไม่สำคัญ แต่ทางโรงเีรียนเห็นว่าการทำรั้วถาวรจะช่วยกัน
สัตว์ที่เข้าไปกินพืชได้ และจำทำให้โครงการปลูกพืชนั้นยั่งยืน
เพราะทำแล้วเ็ห็นผล ส่วนอีกประการที่โรงเรียนนำเสนอก็คือ
รถยนต์ขนส่งวัสดุการเกษตรและเครื่องย่อยวัสดุทางการเกษตร
ทางโรงเรียนมองว่า การทำการปลูกพืชให้ได้ผลนั้นจำเป็น
ต้องมีปุ๋ยหมักชั้นดี ประกอบกับการใช้วัสดุทางการเกษตรเช่น
ฟางข้าวในการคลุมดิน ซึ่งจะประกอบกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ
ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ดีและควบคุมวัชพืชได้ เมื่อปัจจัยการผลิต
ดีเช่นนี้ ก็จะทำให้โครงการนั้นยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ แม้ว่าจะ
ไม่มีใครมาช่วย เราก็สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เราได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว เช่นโรงเรียนพุทธเกษตร ซึ่งเป็นโรงเรียน
พึ่งตนเองทำการเกษตร ก็มีรถเกษตรและเครื่องมือย่อยวัสดุการเกษตร
และใช้วิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการคลุมหน้าดินด้วยวัสดุการเกษตร
เราจึงได้นำเสนอ และโอกาสทีท่านให้โรงเรียนประมาณการทำแหล่งน้ำ
เพื่ออุปโภคและบริโภค โรงเรียนจะจัดทำประมาณการให้เร็วที่สุด
ส่วนข้ออื่น ๆ ต้องขอจากโครงการอื่น เพราะในส่วนนี้คือทักษะการยังชีพ
ตามโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก เพื่อเพิ่มสิทธิและโอกาสของเด็กเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น: