วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สร้างแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคเสร็จแล้ว ดำเนินการโดยคุณประภาส สนับสนุนโดย togeter groupนำเอาถังเก็บน้ำที่คุณวิวัฒน์ เกิดไพบูลย์บริจาคให้มาทำ

ส้วมเริ่มใช้ได้แล้วมีน้ำใช้ตลอดก่อถังน้ำไม่มีความคิดเห็น: