วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เริ่มก่อสร้างอาคารมัธยมศึกษา เป็นอาคารเรียนหลังแรก ได้เมื่อย่างเข้าปีที่ 31 ของโรงเรียนไม่มีความคิดเห็น: