วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553

สรุปผลการเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียน

1. นายธรรมรัตน์ ศิริรัตนพานิชกุล เรียนต่อโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ
2. นายจันทร์ขาว เรืองชัยศรีกุล เรียนต่อโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพ
3. นางสาวปราณี ดาวกลางไพร เรียนต่อโรงเรียนฮอดวิทยาคม เชียงใหม่
4. นายบุญศรี สกุลจันทร์จำรัส เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
5.นายอนุสรณ์ สกุลคำแสน เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
6.นายสุนทร วินิจกิจเจริญกุล เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
7.นางสิงห์พันธ์ สุดสวยจำปี เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
8.นายกาโย ศิริวนาธร เรียนต่อโรงเรียนสุนทรศึกษา ลำปาง
9.นายบุญเทียน พิสสมัย เรียนต่อโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โดยทุนนักเรียนหอพัก
10.นายผ่องพรรณ สกุลลิขิตพัฒน์ เรียนต่อ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา โดยทุนนักเรียนหอพัก
11.นางสาวทูพอ - เรียนต่อโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา แม่ฮ่องสอน
12.นางสาวจันทร์ดี กะเจ เรียนต่อโรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
13.นางสาวจันทร์สอน เขอะมา เรียนต่อโรงเรียนสบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
14.นางสาวอรพิมพ์ สกุลจันทร์จำรัส เรียนต่อโรงเรียนราชประชา 21แม่ฮ่องสอน
15.นางสาวสุรพร โลกากุล เรียนต่อโรงเรียนราชประชา 21แม่ฮ่องสอน
16.นายสิงห์ โลกากุล เรียนต่อโรงเรียนราชประชา 21 แม่ฮ่องสอน
17.นางสาวกานติมา วินิจกิจเจริญกุล เรียนต่อจังหวัดเชียงราย (ยังไม่มีข้อมูล ชื่อโรงเรียน)
18.นางสาวสุกัญญา หมีเปื่อย เรียนต่อจังหวัดเชียงราย (ยังไม่มีข้อมูล ชื่อโรงเรียน)
19.นางสาวสุดาพร เดอะเก เรียนต่อจังหวัดเชียงราย (ยังไม่มีข้อมูล ชื่อโรงเรียน)
20.นางสาวมินฑิตา บือพอ เรียนต่อจังหวัดเชียงราย (ไม่ไม่มีข้อมูล ชื่อโรงเรียน)
21.นายเยโพ เรืองชัยศรีกุล เรียนด้านอาชีพ ศูนย์พัฒนาฝืมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ช่างยนต์
22.นายบรรพต บือพอ เรียนต่อ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย
23นายอนุรักษ์ ปัญจวรากุล เีรียนต่อ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนที่ไม่ได้เรียน แต่กำลังจูงใจให้เรียนต่อ การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.นายประมวล วงษ์ฺจันทร์สกุล บิดาเสียชีวิตแต่เล็ก มารดาต้องทำงานเลี้ยงน้องไม่มีเงินเรียน
2.นายปิยะพงษ์ พนาลัยวิมาน มารดาเสียชีวิตเหลือแต่พ่อ ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน
3.นางสาวทรงงาม ปัญญานากุล บิดาเสียชีวิตแต่เด็ก ก่อนจบการศึกษาแม่ถูกต้นไม้ทับอาคารโคม่า ทำให้ไม่ได้เรียน ตอนนี้เฝ้าแม่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขาดแคลน กำลังหาทางช่วยเหลือ หรือผู้สนใจที่จะช่วยเหลือแจ้งโพสมาที่บล็อกนี้ได้

สิทธิและโอกาสของเด็กอาจเสียสิทธิ เสียโอกาส เพราะความยากจน หรือเงื่อนไขปัจจัยต่าง ๆ
แต่โอกาสในรูปแบบอื่น เช่น การเรียนกับ กศน. ก็พอจะให้สิทธิและโอกาสได้

1 ความคิดเห็น:

ยิ้มไว้ ยิ้มไว้ กล่าวว่า...

ดีใจนะค่ะที่ได้เห็นน้องๆ ได้เรียนต่อกัน
ขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียนนะค่ะ ^___^
สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่ได้เรียนต่อ
อยากบอกว่า
สักวันต้องเป็นวันของเราค่ะ
อย่าเพิ่งท้อนะค่ะ
สู้ ๆ ค่ะ พี่เอาใจช่วย