วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กราบขอบพระคุณผู้ให้ความช่วยเหลือทุกท่าน

ท่านพระครูวรญาณสัมประยุต
เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย
หัวหน้าพระธรรมจาริก
คุณนัท together ผู้มอบสิ่งดี ๆ
ให้แก่ เด็ก ซิวาเดอ
คุณนุ้ย คุณเอ็ด กับ คุณแม่คราเยี่ยมโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
เอก อนุวัฒน์ และคุณ กิ๊ฟ
ในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันที่ผมมีความสุขอีกวัน เป็นวันที่ลูกศิษย์ม.3
ที่ได้รับโควต้าพิเศษเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
โดยการประสานและช่วยเหลือกันหลายฝ่ายทำให้ผมตื้นตันใจมาก
ในวันนี้ที่ผมควรจะไปเข้าพบท่านเจ้าคุณด้วย แต่เนื่องจากผมจะต้อง
ประชุมและสอบวัดความรู้ในการบริหารสถานศึกษาทำให้ไม่ได้ไป
แต่ก็รับปากกับคุณนุ้ยว่า จะไปเยี่ยมเด็กบ้าง ก่อนอื่นขอขอบคุณคุณ
เอก อนุวัฒน์ สุขหทัยธรรม ร้านเหมียวศักดิ์แอนด์คอม เป็นบุคคลแรก
ที่ได้ประสานงานให้โรงเรียนได้มีผู้รู้จักและช่วยเหลือโรงเรียน และมี
บุคคลแรก ๆ ที่ได้ช่วยเหลือโรงเรียนก็คือคุณนุ้ยและครอบครัว ได้มา
สร้างที่มีคุณค่าให้กับสังคม ณ โรงเรียนแห่งนี้ ผ่านไปสองปีกว่าแล้ว
คุณนุ้ยได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากสิ่งของ
บริจาคแล้ว โต๊ะ โซลาเซล แต่ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือ โอกาสทาง
การศึกษาของเด็กชายขอบที่ตั้งใจ ได้ไปเรียนอยู่ ณ ศูนย์กลางแห่ง
กรุงเทพฯ ก็คือโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร และวันนี้เด็กชายขอบ
สองคนก็เข้าไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ แล้วจริง ๆ โดยการประสานงาน
ของคุณนุ้ยและคุณพ่อของคุณเอ็ด นอกจากนั้นแล้วขอขอบพระคุณ
ท่านพระครูวรญาณสัมประยุต เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อยที่เอื้อเฟื้อรับรองให้
สุดท้ายขอบคุณ together group นำโดยคุณนัท เป็นผู้พาเด็กไปแทนผม
ผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้น นอกจากตั้งใจพัฒนา
เด็กหรือโรงเรียนตามศักยภาพต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น: