วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

กีฬาไทย ดนตรีไทย


หัดดนตรีไทย ถ้าจะไปไม่ค่อยรอด

หมากรุกทำไม ทำไมหมากรุก
หมากรุกเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่กระตุ้นการรู้จักคิด
อย่างมีเหตุผล เป็นการกระตุ้นสมองให้เิกิดทักษะการคิด
คือการคิดแบบรูปธรรม ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการศึกษา
ในฐานะของวัฒนธรรมไทย ผสานกับการใช้สมองคิด

ไม่มีความคิดเห็น: