วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

12-14 กรกฏาคม ก็อบรมหลักสูตรและการนำหลักสูตรสู่แผนการสอน

การอบรมการนำหลักสูตรสู่แผนการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาส
แบบเทียม ๆ อย่างเราได้โควต้ามา 3 คนรวมผู้บริหาร การอบรม
เป็นประโยชน์ถ้านำไปใช้สามารถปรับปรุงข้อเสนอแนะทั้ง 3 ข้อ
ของ สมศ.ให้บรรลุผลทันที ดังนั้นจะต้องมีการดำเนินการ
ปรับปรุงหลังการอบรมทันที

ไม่มีความคิดเห็น: