วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมหน้าเสาธงเข้มข้นเหมือนเดิม จากที่ค่อยแผ่วลง

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษากะเหรีียงวันละคำ
รายงานการประเมินความสะอาดของหมู่สี

ผู้หญิงก็เป็นผู้ำนำได้

ไม่มีความคิดเห็น: