วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เมื่อศิษย์เก่ามาขอคำปรึกษาว่าจะไปเรียนที่ไหนดี

สุลิน ศิริรัตนพานิชกุล ศิษย์เก่าของโรงเรียน
ได้มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ซึ่งขณะนี้
เขาได้รับโควต้าเรียนดี เพืื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
พะเยา สาขารัฐศาสตร์ เพียงแต่ไปรายงานตัวเ่ท่านั้น
และเขาก็มีทางเลือกที่จะสอบเข้าโควต้าของชาวเขา
ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการพิเศษของ
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูพันธ์ใหม่
เขาบอกว่าเขาอยากเป็นครู เพราะโรงเรียนมีทุกหมู่บ้าน
ถ้าเขาเป็นสาธารณสุขหรือเป็นปลัด ต่าง ๆ นั้น
สถานที่ทำงานมีน้อย และเขาก็พูดว่าเขาอยากจะเป็นครู
ผมก็เลยกระตุ้นให้เขาเลือกด้วยตัวของเขาเอง
สำหรับศิษย์เ่ก่าที่เข้าสู่อุดมศึกษานั้นขณะนี้มีอยู่หลายคน
ราชภัฎเชียงราย 1 คน ครุศาสตร์ เอกปฐมวัย กำลังจะจบการศึกษา
ราชภัฎเชียงใหม่ 2 คน คุรศาสตร์ เอกการศึกษานอกระบบ ปี 2
และ ครุศาสตร์ เอก ปฐมวัย ปี 1
ราชภัฎลำปาง 2 คน ครุศาสตร์ เอกพลศึกษา ปี 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 คน เอกสังคมศึกษา ปี 1
มหาวิทยาลัยพายัพจำนวน 1 คน เอกภาษาอังกฤษ กำลังจะจบ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาเอก พลศึกษา 1 คน ปี 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 คน เอกนิติศาสตร์ ปี3
ขอให้ศิษย์เก่าทุกคนเอาชนะอุปสรรค กลับมาพัฒนาบ้านเกิด
ทุกคนนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: