วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บรรยากาศที่หอพักนักเรียนเขียน นั่ง นอน ตามใจ
ขยันขันแข็งตั้งใจเรียน
ไฟฟ้าที่สว่างไสวเริ่มแรกมาจากการบริจาคอุปกรณ์
ของคุณวิวัฒน์ เกิดไพบูลย์ ร่วมกับ together group
ต่อมาได้รับการสนับสนุนระบบไฟฟ้าจากมูลนิธิสามสาระ
ห้อง study room จากพี่สมจิตร แสงจันทร์
ทำให้นักเีรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น นักเรียนหอพักบางคน
มาจากที่ไกลมากคือจังหวัดตาก แต่ตั้งใจเรียนดีมาก
กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มอบสิ่งดี ๆ ให้แก่เด็กด้อยโอกาส
เหล่านี้

ไม่มีความคิดเห็น: