วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บรรณารักษ์ใหม่ กำลังศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า เพื่อเป็นแนวในการพัฒนาห้องสมุดโรงเีรียน

กับบรรณารักษ์ของโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าวิสัยทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซิวาเดอ
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมความรู้คิดจินตนาการ
เปิดทำการตลอด สุดยอดบริการ

ไม่มีความคิดเห็น: