วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กราบขอบคุณคุณนุ้ยสำหรับคอมพิวเตอร์ประจำที่ห้องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่อง

ภาพของคุณนุ้ยทางด้านซ้ายสุดและครอบครัวคราวมาเยือน
โรงเรียนบ้านซิวาเดอเมื่อหลายปีก่อน
นอกจากที่คุณนุ้ยจะอุปการะเด็กให้ศึกษาต่อมัธยมปลายยังโรงเีรียน
มัธยมวัดเบญจมบพิตรแล้ว ยังช่วยเหลือโรงเีรียอย่างต่อเนื่อง
ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: