วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขอแสดงความยินดีกับนพดล อยู่พรหมแดน ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

นอกจากที่จะเป็นประธานรุ่นนักศึกษาปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์
ยังได้สร้างชื่อเสียงต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: