วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทำพิธีมอบซุ้มพระพุทธรูป 13 มีนาคม 2554

กราบขอบพระุคุณ คุณวิวัฒน์ คุณสุภัทรา เกิดไพบูลย์
ผู้บริหารระดับสูง สำนัำกงาน คปภ. ที่ได้บริจาค
ซุ้มพระพุทธรูปในครั้งนี้
ภาพขณะทำพิธี ขอบพระุคุณคุณพ่อสงวนศักดิ์ กาญจนพันธ์
เป็นผู้ประสานงาน และทำพิธีในครั้งนี้ รูปภาพส่วนใหญ่
อยู่ในเฟสบุ๊ค
http://www.facebook.com/album.php?id=100000047824446&aid=53473

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

สานฝันเด็กดอยตามรอยพ่อหลวง 2รูปอีกมากมายที่ Facebook ที่
http://www.facebook.com/album.php?id=100000047824446&aid=53462
กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนให้สิทธิและโอกาสแก่เด็ก

งานโครงงานคุณธรรม ครูปรีดี (ต่อ)วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

ขอบคุณอาจารย์สุรชัย จงจิตรงาม คณะวิจิตรศิลป์ ได้มอบผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับปูนปั้นลายไทย ให้โรงเรียนบ้านซิวาเดอเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนศิลปะ


ขอบคุณ นพดล อยู่พรหมแดน เอื้อเฟื้อเดินทางเอามาให้ถึงบ้าน

ห้องสมุดมีกิจกรรมมากมาย


โครงการเพาะเห็ดท่อนไม้ ด้วยการสนับสนุน ของ มนข. เริ่มแล้วครับ


วงใหม่ ป.4 กับ ป.6
บ่อปลาดุก พร้อมที่จะเลี้ยง ขอบคุณคุณนัทมากครับ

โครงการครูปรีดี ดำเนินการไปเรื่อย ๆ