วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทำพิธีมอบซุ้มพระพุทธรูป 13 มีนาคม 2554

กราบขอบพระุคุณ คุณวิวัฒน์ คุณสุภัทรา เกิดไพบูลย์
ผู้บริหารระดับสูง สำนัำกงาน คปภ. ที่ได้บริจาค
ซุ้มพระพุทธรูปในครั้งนี้
ภาพขณะทำพิธี ขอบพระุคุณคุณพ่อสงวนศักดิ์ กาญจนพันธ์
เป็นผู้ประสานงาน และทำพิธีในครั้งนี้ รูปภาพส่วนใหญ่
อยู่ในเฟสบุ๊ค
http://www.facebook.com/album.php?id=100000047824446&aid=53473

ไม่มีความคิดเห็น: