วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ไปรับสื่อการสอนสองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในเชียงใหม่

ขอบพระคุณอาจารย์สุรชัย จงจิตรงาม และ นพดล อยู่พรหมแดนมาก
ที่ได้ประสานงานให้งานทุกอย่างเสร็จลุล่วงไปด้วยดี
สื่อการเรียนการสอนจำนวนมาก ของอาจารย์วัส ที่บริจาคให้โรงเรียน
กราบขอบพระคุณอาจารย์วัส ครับ
ผลงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ การออกแบบ ครบสูตร
ของศิลปะ
เก็บไว้อย่างดีในห้องของอาจารย์สุรชัย จงจิตรงาม

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

ปิดเทอมนี้ทำอะไรบ้าง

ขอบคุณคุณวีณา จิวังกูร มอบหนังสือให้ห้องสมุด
ต่อเติมห้องสมุด
เลี้ยงหมู 7 ตัว เลี้ยงไก่พื้นเมือง
ติดตั้งซุ้มพระ

จิตปัญญา ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง

ผลของความสำเร็จของห้องเรียนขอบฟ้ากว้างที่เกิดที่เทศบาลขอนแก่น
ทาง สกศ. ได้เข้าไปศึกษา ห้อง 3/8 โรงเรียนเทศบาลขอนแก่นที่สามารถ
แก้ไขเด็กหลังห้อง โดยใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์หรือ Bonding เพื่อให้
นักเรียนได้นับถือตนเอง และมีเสียงภายในของตนเอง ทำให้นักเรียนที่ไม่
สนใจเรียน เห็นคุณค่าของตนเอง ความสำเร็จของห้อง 3/8 เป็นความสำเร็จ
แ่ห่งจิตปัญญาศึกษา ทำให้โรงเรียนเราได้รับโอกาสในการเรียนรู้จิตปัญญาศึกษา
ไปด้วย ขอบคุณอาจารย์มนตรี ทองเพียร ที่ได้ให้โอกาสได้เรียนรู้จิตปัญญา
ผ่านห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง ขอบคุณพี่วิศิษฐ์ วังวิญญู ที่ได้ให้ความเมตตาในการ
ติดต่อประสานงาน และชักชวนให้เข้าร่วมงานอื่น ๆ อีกอย่างขยันขันแข็ง
ในเืบื้องต้นขอบฟ้ากว้างแบบขอนแก่น ก็จะถูกนำมาใช้ในโรงเรียน และกระบวนการ
อื่น ๆ เช่นสภาวะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด optimum learning state จะได้นำไปประยุกต์
ใช้ในโรงเรียน ภาพอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ใน เฟสบุ้ค
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.210401782304748.55003.100000047824446&l=9d2fe0ef40

อำลา อาลัย นักเรียนชั้น ม.3

ดอกเอื้องคำบานแล้ว เป็นสัญญาณแห่งเวลาที่หมุนไปครบปีแล้ว
ที่จะมีนักเรียนที่จะได้จบไปจากสถาบันแห่งนี้ ถึงแม้ว่าสถาบัน
แห่งนี้จะไม่ดีไม่เด่น อย่างที่เขาเป็นกัน แต่ก็เป็นสถาบันที่ใช้ความพยายาม
เป็นอย่างสูงในการพัฒนา เพราะสร้างทุกสิ่งมาจากความว่างเปล่า
พัฒนาในพื้นฐานที่ขาดแคลน และปัจจัยหลายอย่างที่มีข้อจำกัด
การฝ่าฟันต่อปัญหา ทำให้พวกเราได้รับประสบการณ์ในการพัฒนา
หลาย ๆ ครั้งเราถูกกีดกัน แต่เราก็ฝ่าฟันเรียนรู้ทำให้ทราบว่ายังมี
หลาย ๆ คนที่เคียงข้างเรา หลายคนนั้นได้ช่วยเหลือโดยไม่ต้องการ
ผลตอบแทนใด ๆ ในรูปคือการมอบพัดลมให้กับโรงเรียน บางครั้ง
ห้องเรียนจะร้อนมาก ขาดสมาธิ แขกที่มาโรงเีรียนบางครั้งร้อนแต่
ไม่มีพัดลม นั่นคือเด็กได้กล่าวมอบให้กับโรงเรียน ในวันอำลาอาลัย
ยังมีกิจกรรมหลายอย่างมาก ถ้าต้องการชมภาพ เรามีภาพที่ เฟสบุคที่
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.208414885836771.54221.100000047824446&l=252359b47c