วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554

จิตปัญญา ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง

ผลของความสำเร็จของห้องเรียนขอบฟ้ากว้างที่เกิดที่เทศบาลขอนแก่น
ทาง สกศ. ได้เข้าไปศึกษา ห้อง 3/8 โรงเรียนเทศบาลขอนแก่นที่สามารถ
แก้ไขเด็กหลังห้อง โดยใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์หรือ Bonding เพื่อให้
นักเรียนได้นับถือตนเอง และมีเสียงภายในของตนเอง ทำให้นักเรียนที่ไม่
สนใจเรียน เห็นคุณค่าของตนเอง ความสำเร็จของห้อง 3/8 เป็นความสำเร็จ
แ่ห่งจิตปัญญาศึกษา ทำให้โรงเรียนเราได้รับโอกาสในการเรียนรู้จิตปัญญาศึกษา
ไปด้วย ขอบคุณอาจารย์มนตรี ทองเพียร ที่ได้ให้โอกาสได้เรียนรู้จิตปัญญา
ผ่านห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง ขอบคุณพี่วิศิษฐ์ วังวิญญู ที่ได้ให้ความเมตตาในการ
ติดต่อประสานงาน และชักชวนให้เข้าร่วมงานอื่น ๆ อีกอย่างขยันขันแข็ง
ในเืบื้องต้นขอบฟ้ากว้างแบบขอนแก่น ก็จะถูกนำมาใช้ในโรงเรียน และกระบวนการ
อื่น ๆ เช่นสภาวะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด optimum learning state จะได้นำไปประยุกต์
ใช้ในโรงเรียน ภาพอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ใน เฟสบุ้ค
http://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.210401782304748.55003.100000047824446&l=9d2fe0ef40

ไม่มีความคิดเห็น: