วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ไปรับสื่อการสอนสองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ในเชียงใหม่

ขอบพระคุณอาจารย์สุรชัย จงจิตรงาม และ นพดล อยู่พรหมแดนมาก
ที่ได้ประสานงานให้งานทุกอย่างเสร็จลุล่วงไปด้วยดี
สื่อการเรียนการสอนจำนวนมาก ของอาจารย์วัส ที่บริจาคให้โรงเรียน
กราบขอบพระคุณอาจารย์วัส ครับ
ผลงานศิลปะจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ การออกแบบ ครบสูตร
ของศิลปะ
เก็บไว้อย่างดีในห้องของอาจารย์สุรชัย จงจิตรงาม

ไม่มีความคิดเห็น: